Den CTIE

De Staatlechen Zenter vun den Informatiounstechnologien (CTIE) ass den Haaptacteur bei der Entwécklung an der Ëmsetzung vum  eGovernment. Et ass dem CTIE seng éischt Aufgab, d'lëtzebuergesch Administratiounen op hirem Wee an den digitalen Zäitalter ze begleeden an dofir ze suergen, datt se alleguer d'Méiglechkeete vun den Informatiouns- a Kommunikatiounstechnologien (TIC) kënnen notzen, an dat op eng intelligent, reflektéiert a strukturéiert Aart a Weis.

Als IT Service provider vun de lëtzebuergeschen Administratioune positionéiert den CTIE sech als Shared services Zenter. Dësen Zenter ass mat enger Geschirkëscht vergläichbar, an déi d'ëffentlech Institutioune sech déi Saache kënne siche goen, déi se brauchen.

Aktualiséiert